1.           Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.     turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2.     turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį turizmo rinkodaros srityje;

1.3.     turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį rinkodaros projektų ar ES struktūrinių fondų finansuojamų turizmo projektų įgyvendinimo srityje;

1.4.     turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį perkančiųjų organizacijų įgyvendinamų viešųjų pirkimų dokumentų rengimo srityje;

1.5.     išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

1.6.     gebėti rengti technines užduotis rinkodaros priemonių įgyvendinimui, numatant įgyvendinimo priemones ir išteklių poreikį;

1.7.     mokėti savarankiškai identifikuoti, sisteminti ir analizuoti problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui bei išvadas;

1.8.     gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;

1.9.         gebėti atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;

1.10.     gebėti įvertinti kitų šalių aktualią patirtį turizmo rinkodaros srityje, analizuoti, apibendrinti, teikti pasiūlymus;

1.11.     sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

1.12.     mokėti anglų bei rusų kalbas B2 lygiu pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

1.13.     mokėti dirbti kompiuteriu bei Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip bazinės kvalifikacijos lygį, nustatytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“);

1.14.     būti komunikabiliam, turėti bendravimo su auditorija įgūdžių;

1.15.     turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

 

2.      Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.         organizuoja turizmo skatinimo veiklos įgyvendinimą tikslinėse užsienio rinkose (priskirtos rinkos – Švedija, Norvegija, Suomija, Danija, Japonija, Kinija) bei vykdo jas:

2.1.1.   prisideda prie metinio rinkodaros plano sudarymo bei jo kokybiško įgyvendinimo priskirtose rinkose;

2.1.2.   rengia viešųjų pirkimų technines užduotis bei pasiūlymų vertinimo kriterijus, užtikrinant vykdomų rinkodaros priemonių įgyvendinimą;

2.1.3.   nuolatos kontroliuoja paslaugų teikėjų priskirtose rinkose vykdomas veiklas, užtikrina savalaikį ir kokybišką jų įgyvendinimą;

2.1.4.   organizuoja žurnalistų turus Lietuvoje iš priskirtų užsienio rinkų;

2.1.5.   apklausia atvažiavusius žurnalistus, toliau bendrauja, renka straipsnius/ reportažus;

2.1.6.   analizuoja ir tvirtina paslaugų teikėjų ataskaitas bei sąskaitas;

2.1.7.   rengia išvadas dėl paslaugų teikėjų veiklos efektyvumo;

2.2.     organizuoja tarptautinių turizmo parodų tikslinėse užsienio rinkose įgyvendinimą;

2.3.     vertina ir analizuoja Lietuvos atvykstamojo turizmo rinką, analizuoja vykdomų rinkodaros priemonių efektyvumą bei atlieka naujų galimybių paiešką;

2.4.     teikia pasiūlymus dėl reikiamų priemonių tikslinėse rinkose poreikio (pvz. specializuoti leidiniai, tarpkultūrinio adaptavimo priemonės, daugiakalbiškumo užtikrinimas, dalyvavimas vietinės reikšmės atvykstamojo turizmo skatinimo renginiuose);

2.5.     analizuoja naujas Lietuvos turizmo galimybes ir rengia pristatymus, skirtus populiarinti Lietuvos turizmo produktus ir paslaugas tikslinėse užsienio rinkose;

2.6.     pristato Lietuvos turizmo galimybes tikslinėse užsienio rinkose organizuojamose prezentacijose, spaudos konferencijose, turizmo parodose ir verslo misijose;

2.7.     organizuoja renginius tikslinėse užsienio rinkose;

2.8.     savarankiškai įgyvendina atskiras rinkodaros priemones;

2.9.     vertina ir analizuoja kitų šalių aktualią patirtį turizmo rinkodaros srityje, teikia pasiūlymus dėl analogiškų ar panašių projektų įgyvendinimo galimybių Lietuvoje;

2.10. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo rinkodaros planus, rengiant biudžeto projektą bei atskirų priemonių įgyvendinime;

2.11.teikia projektinius pasiūlymus (veiklas) Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos Komisijos finansuojamiems dvišaliams, daugiašaliams ir kitiems turizmo plėtros projektams rengti, pagrindžia projektinių pasiūlymų būtinumą, aktualumą ir biudžetą.

2.12.     bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei verslo asociacijomis turizmo rinkodaros srityje;

2.13.     pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

2.14.     dalyvauja konferencijose ir seminaruose bei mokymuose, kuriuose svarstomi Poskyrio kompetencijai priklausantys klausimai;

2.15.     pagal kompetenciją atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;

2.16.     esant būtinybei, vykdo rinkodaros priemones ir kitose užsienio rinkose;

2.17.     vykdo ir kitus su Departamento ar Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.