1.           Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1       turėti socialinių mokslų studijų sritiesišsilavinimą (bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2       turėti ne mažiau nei vienerių metų darbo patirtį rinkodaros srityje;

1.3       išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

1.4       gebėti rengti rinkodaros bei e-rinkodaros veiklos programas bei technines užduotis šių projektų rengimui, numatant įgyvendinimo priemones ir išteklių poreikį;

1.5       mokėti savarankiškai identifikuoti, sisteminti ir analizuoti problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus bei rengti išvadas;

1.6       gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus, turėti vadybos gebėjimų;

1.7       gebėti savarankiškai rengti rinkodaros projektus ir atlikti kitų institucijų parengtų projektų ekspertinį įvertinimą;

1.8       sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

6.10 mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.11 turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

6.12 turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

2.      Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1         dalyvauja rengiant ilgalaikius ir trumpalaikius Lietuvos turizmo rinkodaros planus, rengia paraiškas e-rinkodaros projektams finansuojamiems biudžeto ir ES lėšomis;

2.2         savarankiškai įgyvendina atskiras e-rinkodaros priemones;

2.3         analizuoja vykdomų e-rinkodaros priemonių efektyvumą bei atlieka naujų galimybių paiešką;

2.4         analizuoja kitų šalių gerąją patirtį e-rinkodaros srityje, nuolatos stebi ir seka kitų šalių e-rinkodaros vykdomus projektus, svarsto ir siūlo jų pritaikymo galimybę Poskyrio vedėjui;

2.5         administruoja interneto svetainių tourism.lt, worldamberroad.travel ir lietuvosmarsrutai.eu turinį, seka ir analizuoja svetainių lankomumą, ieško sprendimų lankomumui didinti;

2.6         teikia siūlymus dėl 7.5. punkte nurodytų svetainių atnaujinimo, koordinuoja šių svetainių atnaujinimo darbus;

2.7         prižiūri ir koordinuoja elektronines duomenų bazes (nuotraukų ir video filmų duomenų bazės kūrimo darbų koordinavimas ir bazės priežiūra ir pan.);

2.8         rengia viešųjų pirkimų technines užduotis, užtikrinančias vykdomų rinkodaros priemonių įgyvendinimą.

2.9         bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei verslo asociacijomis turizmo rinkodaros srityje;

2.10     konsultuoja turizmo rinkodaros priemones vykdančių kitų valstybinių ir savivaldos institucijų, valstybinių parkų administracijų atstovus turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimo klausimais;

2.11     pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.

2.12     pagal kompetenciją dalyvauja konferencijose ir seminaruose;

2.13     koordinuoja maršrutų po Lietuvą sudarymą ir jų naudojimą rinkodaros bei e-rinkodaros priemonėse;

2.14     koordinuoja Departamento atliekamus įvairaus pobūdžio apklausas ir tyrimus;

2.15     vykdo kitus Departamento direktoriaus, Turizmo plėtros skyriaus vedėjo bei Poskyrio vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.