1.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.     turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srities, politikos mokslų, teisės arba vadybos ir administravimo mokslų krypties bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius.

1.2.     turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį, susijusią su ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų rengimu, administravimu ar įgyvendinimu;

1.3.     gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės biudžetą, valstybės investicijų planavimą, turizmo paslaugų teikimą, turizmo plėtros projektų planavimą, rengimą, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę ir kitus, su funkcijomis susijusius teisės aktus;

1.4.     būti susipažinęs su ES turizmo sektorių reglamentuojančių institucijų veikla ir teisine baze, reglamentuojančia paramos teikimą turizmo plėtros projektams, ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų lėšų valdymą ir šių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą, taip pat išmanyti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;

1.5.     būti susipažinęs su Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programomis, su Europos teritorinio bendradarbiavimo programa, Europos Komisijos turizmo programomis, domėtis kitomis potencialiomis galimybėmis finansuoti Departamento inicijuojamus projektus;

1.6.     būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

1.7.     būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

1.8.     būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

1.9.     gebėti savarankiškai parengti projektinius pasiūlymus pagal ES metodikos reikalavimus, įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų projektų ir (ar) teisės aktų įvertinimą;

1.10.  turėti strateginio planavimo įgūdžių, darbo rengiant bei įgyvendinant strateginio lygio dokumentus ar valstybinio masto projektus patirtį;

1.11.  sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.12.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras;

1.13.  mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei įgudusio vartotojo C1 lygiu ir trečią oficialiąją Europos Sąjungos kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;

1.14.  mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį);

1.15.  turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

2.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.     organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

2.2.     vykdo finansinių išteklių, reikalingų projektų finansavimui, poreikio planavimą;

2.3.     dalyvauja rengiant Departamento metinį veiklos planą;

2.4.     dalyvauja Nacionalinės turizmo plėtros programos rengime, teikia siūlymus dėl turizmo plėtros priemonių ir prioritetų;

2.5.     vykdo Departamento įgyvendintų projektų ataskaitų kontrolę;

2.6.     vykdo biudžeto lėšų, skirtų projektų finansavimui, panaudojimo kontrolę;

2.7.     rengia turizmo plėtros projektinius pasiūlymus, atlieka kitų institucijų parengtų projektų ekspertinį įvertinimą;

2.8.     rengia dokumentaciją ES struktūrinės paramos ar paramos iš kitų finansavimo šaltinių gavimui;

2.9.      atlieka dvišalių ir daugiašalių turizmo plėtros projektų, tame tarpe tarptautinių projektų, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę, projektų, finansuojamų ES fondų lėšomis ir lėšomis iš kitų finansavimo šaltinių, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę;

     2.10.       vykdo mažos vertės  pirkimų procedūras;

    2.11.        atlieka projektų pirkimų planų priežiūrą: koordinuoja pirkimų planų suderinamumą su Departamento pirkimų planu, identifikuoja projektų pirkimo planų pakeitimo poreikį, kiekvieno konkretaus projekto atveju atlieka pirkimo dokumentų derinimą su įgyvendinančiąja institucija;

2.12.      pagal kompetenciją rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą;

2.13.      vykdo parengtų projektinių pasiūlymų pagal ES struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus kontrolę;

2.14.      pagal kompetenciją palaiko ryšius su turizmo srities asociacijomis ir kitomis valstybinėmis institucijomis;

2.15.      pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių ar organizacijų, kai Departamentas yra projekto partneris, įgyvendinamuose projektuose;

2.16.      Direktoriaus pavedimu dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, tarybų ir pan.), į kurių sudėtį įeina Departamentas, veikloje;

2.17.      vykdo funkcijas, susijusias su atstovavimu, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos Europos Komisijos, stojimo (ES) sutarties akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse;

2.18.      pagal kompetenciją vykdo ir kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.