SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2.turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį vidaus administravimo srityje;
3.turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujančio darbo patirtį;
4.turėti strateginio planavimo patirties;

5.išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vidaus administravimą, strateginį planavimą, viešuosius pirkimus, bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6.gebėti savarankiškai rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, įvertinimą;

7.gebėti identifikuoti, analizuoti bei spręsti problemas;
8.      gebėti planuoti bei organizuoti skyriaus darbuotojų darbą;
9.      būti kūrybiškam, pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti kolektyve;

10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

11. mokėti užsienio kalbą: anglų, vokiečių ar prancūzų ne žemesniu nei B1 lygiu (pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

12. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį);

13. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.      planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

2.      teikia pasiūlymus Departamento direktoriui vidaus administravimo gerinimo klausimais;

3.      koordinuoja Departamento metinio veiklos plano parengimą ir jo įgyvendinimą;

4.      koordinuoja departamento metinių ir ketvirtinių ataskaitų rengimą;

5.      pagal kompetenciją dalyvauja kitų Departamento strateginio planavimo dokumentų rengime;

6.      padeda Departamento direktoriui formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo politiką;

7.      organizuoja tinkamą asmenų aptarnavimą Departamente;

8.      rengia departamento vidaus administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

9.      pagal kompetenciją dalyvauja Departamento direktoriaus įsakymais sudaromose komisijose ir darbo grupėse;

10. pagal kompetenciją Direktoriaus pavedimu dalyvauja kitų institucijų sudaromose komisijose ir darbo grupėse;

11. organizuoja ir koordinuoja reikalingos kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimą, diegimą, racionalų naudojimą bei Departamento informacinių technologijų ir informacinių sistemų priežiūrą ir palaikymą;

12.           sudaro Departamento darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, užtikrina jų aprūpinimą inventoriumi, organizacine technika ir kitomis darbo priemonėmis;

13.           teikia Departamento direktoriui informaciją apie vykdomas ir įvykdytas užduotis;

14.           teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

15.           prižiūri Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atliekamas funkcijas ir vertina jų darbo kokybę.

16.           Direktorius įgaliojimu jam nesant atlieka Direktoriaus funkcijas.