1.         Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.   turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų srities arba socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2.   turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį turizmo rinkodaros, komunikacijos arba viešųjų ryšių srityje;

1.3.   turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį rinkodaros projektų ar ES struktūrinių fondų finansuojamų turizmo projektų įgyvendinimo srityje;

1.4.   turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį perkančiųjų organizacijų įgyvendinamų viešųjų pirkimų dokumentų rengimo srityje;

1.5.   būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, ES teisės aktais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančiais teisės aktais bei kitais su funkcijomis susijusiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

1.6.   gebėti rengti technines užduotis rinkodaros priemonių įgyvendinimui, numatant įgyvendinimo priemones ir išteklių poreikį;

1.7.   mokėti savarankiškai identifikuoti, sisteminti ir analizuoti problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui bei išvadas;

1.8.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;

1.9.   gebėti įvertinti kitų šalių aktualią patirtį turizmo rinkodaros srityje, analizuoti, apibendrinti, teikti pasiūlymus;

1.10.   išmanyti profesinės etikos, tarnybinio protokolo reikalavimus;

1.11.   sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

1.12.   mokėti anglų kalbą C1 lygiu ir rusų kalbą B1 lygiu pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

1.13.   mokėti dirbti kompiuteriu bei Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip bazinės kvalifikacijos lygį, nustatytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“);

1.14.   turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1.   koordinuoja ir organizuoja užsienio žurnalistų turus:

2.1.1.pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl užsienio žiniasklaidos priemonių atstovų priėmimo Lietuvoje;

2.1.2.sudaro pažintinių turų programas, rengia viešųjų pirkimų technines užduotis, susijusias su užsienio žurnalistų pažintinių turų Lietuvoje organizavimu;

2.1.3.organizuoja Departamento projektinę veiklą TV bei elektroninėje žiniasklaidoje, skatinant vietinį turizmą;

2.1.4.analizuoja ir tvirtina paslaugų teikėjų ataskaitas bei sąskaitas;

2.1.5.rengia išvadas dėl paslaugų teikėjų veiklos efektyvumo;

2.2.   renka, kaupia ir analizuoja straipsnius ir informaciją prioritetinių rinkų užsienio valstybių žiniasklaidos kanaluose Lietuvos turizmo tematika;

2.3.   inicijuoja ir organizuoja Departamento renginius ir koordinuoja jų eigą;

2.4.   savo kompetencijos klausimais palaiko kontaktus su valstybinių institucijų atstovais žiniasklaidai ir teikia informaciją Ūkio ministerijos darbuotojams pagal kompetenciją;

2.5.   koordinuoja ir rengia pranešimus žiniasklaidai, atsižvelgiant į aktualią medžiagą;

2.6.   koordinuoja ir organizuoja Departamento vykdomų projektų bei veiklos viešinimą, koordinuoja viešinimo projektus;

2.7.   renka ir sistemina bei viešina informaciją apie naujienas Lietuvoje bei rengia mėnesinį naujienlaiškį anglų kalba atstovybėms, verslo ir žiniasklaidos atstovams;

2.8.   vykdo Lietuvos žiniasklaidos priemonėse pateikiamos informacijos turizmo tematika stebėsenos analizę bei apie aktualijas laiku informuoja Departamento darbuotojus;

2.9.   koordinuoja bendravimą su turizmo verslo asociacijomis, turizmo informaciniais centrais Lietuvoje ir savivaldybėmis;

2.10.   rengia Departamento darbotvarkę (organizuojami susitikimai, posėdžiai ir renginiai bei informacija apie Departamento atstovų dalyvavimą svarbiuose renginiuose);

2.11.   bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei verslo asociacijomis turizmo rinkodaros srityje;

2.12.   pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

2.13.   dalyvauja konferencijose ir seminaruose bei mokymuose, kuriuose svarstomi Departamento kompetencijai priklausantys klausimai;

2.14.   pagal kompetenciją atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;

2.15.   vykdo ir kitus su Departamento ar skyrių funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.