SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srities ekonomikos krypties bei ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant buhalterinę apskaitą;

2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį dirbant biudžetinėse įstaigose;

3.turėti darbo patirties tvarkant biudžetinę apskaitą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamuose projektuose;

4.išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

5.išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius biudžetinių įstaigų finansinę ir ūkinę veiklą, viešuosius pirkimus, dokumentų registravimo, saugojimo ir archyvavimo tvarką;

6.      mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, įvertinti, teikti išvadas;

7.gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą;

8.mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

9.mokėti anglų kalbą B 1 (atsižvelgiant į Europass standartą);

10. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį).

11. mokėti dirbti:

a)      buhalterinės ir finansų apskaitos programa NAVISION;

b)      Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS);

c)      viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėmis sistemomis (VSAKIS).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.      organizuoja Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos subjektų grupės apskaitos politikos reikalavimų įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti tikslią ir teisingą buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, t.y. atlieka Departamento vyriausiojo buhalterio funkcijas;

2.      atlieka išankstinę finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės biudžeto ir kitų lėšų naudojimo ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

3.      užtikrina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo apmokėjimo apskaitą, kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, laiku mokami atlyginimai, teisingai suskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai į biudžetą ir socialiniam draudimo skyriui;

4.      užtikrina tinkamą ir savalaikę Departamento vykdomoms programoms ir projektams iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų, nebiudžetinių lėšų, turto ir įsipareigojimų apskaitą;

5.      organizuoja Departamento piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, darbų, atsiskaitymų bei kito turto  metines inventorizacijas, ruošia jų dokumentaciją ir užtikrina inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą;

6.      rengia metines ir tarpines ūkinės veiklos finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitos būtų laiku pateikiamos valstybės institucijoms;

7.      užtikrina visų Departamento ūkinių operacijų įtraukimą į kompiuterizuotą apskaitą pagal skyriui pateiktus dokumentus;

8.      užtikrina, kad būtų teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kreditoriams, nurašymo ir likvidavimo aktų duomenys būtų įtraukti į apskaitą;

9.      kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai, finansiniai ištekliai, atlieka Departamento finansinės – ūkinės veiklos analizę;

10. dalyvauja rengiant Departamento metinius veiklos planus ir biudžeto asignavimų detaliąsias sąmatas, jų pakeitimus, analizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

11. atlieka banko operacijas bei tiesioginius apmokėjimus per VBAMS sistemą, rengia asignavimų poreikio prognozes;

12. užtikrina sutarčių apmokėjimo kontrolę;

13. rengia ir pateikia SODROS, VMI bei statistikos ataskaitas;

14. teikia Departamento direktoriui informaciją apie Departamento programų vykdymą;

15. rengia informaciją ir pateikia atsakymus į kitų valstybės institucijų ar įstaigų paklausimus finansų ir apskaitos klausimais;

16. dalyvauja Departamento komisijų ir darbo grupių darbe, siekdamas pagal kompetenciją užtikrinti suformuluotų uždavinių įgyvendinimą;

17. užtikrina informacijos, reikalingos Departamento metiniam prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planui parengti, pateikimą;

18. užtikrina tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą, atitinkamą įforminimą ir perdavimą archyvui;

19. informuoja Departamento direktorių apie pastebėtus galimus (nustatytus) finansinės drausmės pažeidimus, piktnaudžiavimo faktus;

20. vykdo ir kitus, su funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.

21. pavaduoja Vidaus administravimo skyriaus vedėją, jam nesant.