SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos, vadybos, teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį);

2.turėti ne mažesnę kaip vienerių metų profesinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

3.išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

4.gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.gebėti savarankiškai parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą;

6.sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras, žinoti raštvedybos taisykles;

7.mokėti užsienio kalbą: anglų, vokiečių ar prancūzų ne žemesniu nei B2 lygiu (pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

8.mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį).

 
PAREIGYBEI PRISKIRIAMOS FUNKCIJOS
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.rengia ir, esant poreikiui, atnaujina kasmetinį Departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, kuriame nustatomos numatomų viešųjų pirkimų vertės;

2.organizuoja Departamento viešųjų pirkimų komisijos darbą, protokoluoja jos posėdžius ir atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešųjų pirkimų komisija.

3.rengia teisės aktų nustatyta tvarka viešųjų pirkimų skelbimus, vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Departamento atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Departamento interneto svetainėje;

4.dalyvauja derinant tarnybinius pranešimus dėl viešųjų pirkimų;

5.tikrina Departamento padalinių pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Departamento viešųjų pirkimų komisijai dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras;

6.rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijai, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisija;

7.teikia pastabas parengtiems ekonominio naudingumo vertinimo kriterijams, pirkimo dokumentų techninei daliai (specifikacijai);

8.rengia ir koreguoja viešųjų pirkimų sutarčių projektus;

9.siekiant užtikrinti Departamento vykdomų viešųjų pirkimų teisėtumą, rengia Departamento taisykles, darbo reglamentus ir kitus Departamento teisės aktus, susijusius su viešaisiais pirkimais;

10.       savo kompetencijos ribose nagrinėja gautus prašymus bei skundus;

11.       vykdo faktiškai atliktų pirkimų kontrolę, kaupia ir sistemina šią informaciją bei reguliariai teikia Departamento Vidaus administravimo skyriaus vedėjui, Departamento direktoriui;

12.       organizuoja įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentų saugojimą įstatymų nustatyta tvarka;

13.       užtikrina susijusių su viešaisiais pirkimais bei kitų teisės aktų laikymąsi;

14.       pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, vertina kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus bei teikia direktoriui išvadas dėl jų;

15.       siekiant užtikrinti Departamento interesus viešųjų pirkimų klausimais, atstovauja Departamentą teismuose bei kitose institucijose;

16.       siekiant efektyvesnio Departamento viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, teikia Departamento direktoriui, Vidaus administravimo skyriaus vedėjui ir kitiems skyriams pasiūlymus dėl darbo tobulinimo;

17.       vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.