SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.turėti auštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srities, ekonomikos arba verslo administravimo ir vadybos krypties;

2.turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba finansų srityje;

3.išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, Lietuvos Respublikos biudžeto sandarą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, viešuosius pirkimus;

4.mokėti kaupti, valdyti sisteminti, analizuoti informaciją;

5.savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rengti išvadas, siūlyti sprendimus;

6.sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

7.mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį). MS Access bei specialiomis buhalterinėmis programomis;

8.būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti ir dirbti kolektyve.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.      tvarko pirminės apskaitos dokumentus;

2.vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei atsargų apskaitą;

3.rengia nustatytos formos įgaliojimus dėl materialinių vertybių paėmimo ir kontroliuoja gautų materialinių vertybių užpajamavimą;

4.instruktuoja materialiai atsakingus asmenis dėl jų saugomų materialinių vertybių apskaitos ir saugumo klausimais;

5.vykdo atskaitingų asmenų apskaitą ir savalaikio atsiskaitymo kontrolę;

6.vykdo komandiruočių apskaitą;

7.kiekvieną ketvirtį teikia reikalingą informaciją apie darbo užmokestį bei pateikia atsakingam darbuotojui, kad būtų patalpinta departamento internetiniame puslapyje;

8.vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.