SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 

 Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

1. mokėti lietuvių kalbą;

2. turėti vidurinį išsilavinimą;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigų ūkinę veiklą;

4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

6. išmanyti profesinės etikos, tarnybinio protokolo reikalavimus;

7. žinoti darbų saugos ir civilinės saugos reikalavimus;

8. gebėti vykdyti tarnybinių patalpų, elektros, telefono, vandentiekio, apsaugos sistemų priežiūrą;

9. gebėti vykdyti mažaverčio turto apskaitą;

10.   gebėti atlikti smulkų patalpų, baldų, remontą;

11.   gebėti vykdyti eksploatacinių medžiagų pirkimus;

12.  būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti ir dirbti kolektyve.

 
 
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.aprūpina Departamento struktūrinius padalinius ir tarnautojus darbo funkcijoms atlikti reikalingomis priemonėmis;

2.organizuoja teisės aktais nustatytų darbų saugos ir civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Departamente;

3.imasi reikalingų priemonių, kad būtų užtikrintas tinkamas Departamento turto naudojimas;

4.prižiūri Departamento turto (tarnybinių patalpų ir jose esančių elektros, telefono, vandentiekio, apsaugos sistemų ir kt.) būklę, laiku praneša apie būtinybę jį remontuoti, bei laiku atlieka šio turto (tarnybinių patalpų, baldų ir kt.) smulkų remontą;

5.teikia nustatyta tvarka informaciją apie elektros, vandens ir šilumos energijos panaudojimą;

6.kontroliuoja tarnybinių patalpų valymo ir priežiūros paslaugų teikimo kokybę;

7.vykdo mažaverčio turto apskaitą;

8.atsako už naujai gauto turto numeraciją, turto būklę bei teikia pasiūlymus dėl jo nuvertėjimo ar nurašymo;

9.vykdo eksploatacinių medžiagų, reikalingų Departamento darbui užtikrinti, pirkimus;

10. Departamento direktoriaus nurodymu (pavedimu) vykdo funkcijas, būtinas užtikrinti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, kiek tai susiję su materialaus turto naudojimu;

11. direktoriaus pavedimu vairuoja tarnybinius automobilius;

12. prižiūri Departamento informacinių leidinių sandėliavimą ir paskirstymą;

13. pristato ir sandėliuoja informacinius leidinius į Departamente;

14. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimą;

15. Departamento darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja su įstaigos ūkine veikla susijusių dokumentų projektus;

16. teikia siūlymus Departamento direktoriui ar jo įgaliotam tarnautojui dėl įstaigos ūkinės veiklos, pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;

17. dalyvauja seminaruose, mokymuose kuriuose svarstomi ūkiniai klausimai;

18. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.