1.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1)      turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą magistro socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

2)      turėti ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje bei 3 metų administracinio darbo patirtį;

3)      išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius turizmo sritį, turizmo veiklos priežiūrą, vartotojų teisių apsaugą, viešąjį administravimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles;

4)      išmanyti nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, susijusią su ginčų dėl turizmo paslaugų teikimu, nagrinėjimu;

5)      gebėti savarankiškai parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą;

6)      gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7)      mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;

8)      mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį).

 
 

2.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1)      dalyvauja rengiant ir derinant ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal Departamento kompetenciją;

2)      pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja rengiant turizmo paslaugas reglamentuojančius teisės aktų projektus;

3)      nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie aktai atitinka valstybės politiką turizmo rinkos priežiūros srityje;

4)      teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Departamento kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo;

5)      pagal kompetenciją rengia ir (ar) derina ir vizuoja Skyriaus rengiamus teisės aktus, išvadas, raštus, kitus teisinius dokumentus

6)      koordinuoja ir derina kelionių organizatorių pažymėjimų išdavimo, stabdymo ir panaikinimo procedūras;

7)      konsultuoja turizmo paslaugų teikėjus, turistus Skyriaus kompetencijos klausimais;

8)      nagrinėja administracinės teisės pažeidimo bylas;

9)      koordinuoja ir derina turistų informavimo, apgyvendinimo, sveikatos turizmo paslaugų teikimo priežiūrą, teisės aktų projektų rengimą, teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;

10) nustatyta tvarka organizuoja atstovavimą ir (ar) atstovauja Departamentui teismuose,

11) atstovauja Departamentą ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ir Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose.

12) pagal kompetenciją dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių, kt.), kuriose atstovaujamas Departamentas, veikloje;

13) pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Departamento administracijos padaliniais, kitomis nacionalinėmis įstaigomis ir organizacijomis, įskaitant turizmo verslo ir kitas asociacijas bei ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis turizmo srities teisinio reguliavimo, turistų interesų apsaugos, turizmo rinkos priežiūros srityse;

14)nesant Skyriaus vedėjo, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;

15) vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.