1.                       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srities teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;

1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius turizmo paslaugų teikimą bei turizmo specialistų kvalifikacijos kėlimą ir pripažinimą;

1.3. būti susipažinęs su ES teisės aktais turizmo veiklos ir kvalifikacijų pripažinimo srityse;

1.4. gebėti savarankiškai parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų įvertinimą;

1.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras, žinoti raštvedybos taisykles;

1.7. mokėti užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį);

 


 

2.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1          priima ir nagrinėja prašymus gidų kvalifikacijos pažymėjimams gauti;

2.2         teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gidų Profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos veiklą;

2.3         priima ir nagrinėja deklaracijas dėl laikinų ar vienkartinių gidų teikimo paslaugų teikimo;

2.4         įrašo valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos gidus į laikinų ar vienkartinių gido paslaugų teikimo Lietuvoje sąrašus;

2.5         teisės aktų nustatyta tvarka atlieka valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bei trečiųjų šalių gidų kvalifikacijos pripažinimo procedūrą Lietuvoje;

2.6         identifikuoja gidų ir turizmo informacijos teikėjų veiklos plėtros trukdžius ir teikia siūlymus dėl jų šalinimo, teisinio reglamentavimo tobulinimo;

2.7         priima ir nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka užsienio kelionių organizatorių prašymus ir kitus dokumentus dėl laikino kelionių organizavimo paslaugų teikimo Lietuvoje;

2.8  įrašo užsienio kelionių organizatorius į laikino kelionių organizavimo paslaugų teikimo Lietuvoje sąrašus;

2.9     pagal kompetenciją vykdo gidų, laikinai gido paslaugas norinčių teikti asmenų bei užsienio kelionių organizavimo paslaugas teikiančių subjektų veiklos stebėseną ir priežiūrą;

2.10   rengia sutartis dėl teisės naudoti turizmo informacijos ženklą ir jas registruoja;

2.11   nustatyta tvarka teikia informaciją apie gidus, turizmo informacijos centrus, užsienio kelionių organizatorius Departamento interneto svetainei;

2.12   pagal kompetenciją analizuoja parengtą turizmo informacijos, užsienio kelionių organizatorių ir gidų veiklos statistiką bei teikia informaciją apie sektoriaus situaciją ir plėtros prognozes;

2.13  teisės aktų nustatyta tvarka vykdo turizmo informacijos centrų veiklos priežiūrą, teikia metodinę pagalbą;

2.14  pagal kompetenciją rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų įvertinimą;

2.15  pagal kompetenciją konsultuoja pareiškėjus, nagrinėja gautus prašymus ir skundus;

2.16     direktoriaus pavedimu nustatyta tvarka dalyvauja pasitarimuose, kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių ir pan.), kuriose atstovaujamas Departamentas, veikloje;

2.17     vykdo funkcijas, susijusias su atstovavimu, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos Europos Komisijos, stojimo (ES) sutarties akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse;

2.18     bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis bei profesinėmis gidų, turizmo informacijos  organizacijomis;

2.19     vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.