TURIZMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) Turizmo plėtros skyriaus (toliau – skyrius) vyresniojo patarėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo patarėjo pareigybė yra reikalinga dalyvauti vykdant šalies turizmo plėtros planavimą, dalyvauti vykdant turizmo rinkodaros planavimą, organizuoti turizmo tyrimus, vykdyti turizmo rinkų stebėseną, inicijuoti naujų turizmo produktų kūrimą ir leidinių leidybą, plėtoti bendradarbiavimą turizmo rinkodaros srityje su savivaldybėmis, turizmo verslo asociacijomis, tarptautinėmis turizmo organizacijomis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – turizmo plėtros ir rinkodaros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip ketverių metų darbo patirtį turizmo rinkodaros srityje;
6.3. turėti ne mažesnę kaip ketverių metų darbo patirtį rinkodaros projektų ar Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų finansuojamų turizmo projektų įgyvendinimo srityje;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, teritorijų planavimą, turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtrą, ES struktūrinės paramos panaudojimą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6.5. turėti strateginio planavimo įgūdžių bei patirties;
6.6. turėti vadovavimo projektams bei žmonėms patirties;
6.7. gebėti identifikuoti, analizuoti bei spręsti problemas;
6.8. gebėti planuoti bei organizuoti skyriaus darbuotojų darbą;
6.9. gebėti savarankiškai parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
6.10. gebėti atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;
6.11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;
6.12. mokėti anglų kalbą ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip bazinės kvalifikacijos lygį, nustatytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“);
6.13. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.1. dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo plėtros programą, kitas turizmo plėtros programas;
7.2. dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo rinkodaros strategiją;
7.3. organizuoja turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų tyrimų vykdymą;
7.4. analizuoja ir teikia siūlymus dėl turizmo rinkų, Lietuvos turizmo paslaugų ir produktų vystymo;
7.5. vykdo Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų stebėseną;
7.6. inicijuoja ir vysto naujus Lietuvos turizmo produktus;
7.7. vertina ir analizuoja kitų valstybių aktualią patirtį turizmo plėtros srityje, teikia pasiūlymus dėl analogiškų ar panašių projektų įgyvendinimo galimybių Lietuvoje;
7.8. pagal kompetenciją turizmo ir rekreacijos srityje rengia išvadas, pasiūlymus, dėl turizmo plėtros programų, kurortų plėtros dokumentų, turizmo ir rekreacijos plėtros schemų, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektus;
7.9. vykdo turizmo projektų, įgyvendintų ES Struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšomis, stebėseną, inicijuoja projektų optimizavimą, tolimesnę plėtrą, tobulinimą;
7.10. inicijuoja ir vykdo bendradarbiavimo projektus su turizmo srities asociacijomis, valstybinėmis institucijomis, savivaldybėmis ir asocijuotomis verslo struktūromis bei neasocijuotu turizmo verslu;
7.11. konsultuoja turizmo rinkodaros priemones vykdančių kitų valstybinių ir savivaldos institucijų ar įmonių atstovus turizmo priemonių įgyvendinimo klausimais;
7.12. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, atstovauja Departamentą konferencijose ir kituose renginiuose, kuriuose svarstomi turizmo klausimai;
7.13. teikia Departamento direktoriui, Turizmo plėtros skyriaus vedėjui ir kitiems skyriams pasiūlymus, susijusius su efektyvesnės veiklos, kuri reikalinga turizmo plėtros tikslams pasiekti, užtikrinimu;
7.14. pagal kompetenciją rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;
7.15. vykdo ir kitus su Departamento ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
7.16. skyriaus vedėjo laikinai nesant atlieka skyriaus vedėjo funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.