1.         Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.   turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;

1.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

1.3.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų atstovavimo Lietuvos Respublikos teismuose patirtį,

1.4.   turėti darbo patirties atliekant personalo administravimo funkcijas;

1.5.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, taip pat su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

1.6.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.7.   mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

1.8.   mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį);


2.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.   rengia vidaus administravimo teisės aktų projektus;

2.2.   rengia, vertina ir nustatyta tvarka vizuoja Departamento administracinių padalinių rengiamų ir (ar) teikiamų Departamento direktoriui pasirašyti sutarčių projektus;

2.3.   užtikrina Lietuvos Respublikos viešojo administravimo (vidaus administravimo srities), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatų įgyvendinimą;

2.4.   pagal kompetenciją atstovauja Departamentui teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose įstaigose ar organizacijose, dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių ir kt.) veikloje;

2.5.   teikia Departamento direktoriui, kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisines konsultacijas teisės taikymo klausimais;

2.6.   Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje;

2.7.   vykdo personalo administravimo funkcijas:

2.7.1.      rengia Departamento direktoriaus įsakymų projektus personalo klausimais, rengia darbo sutartis, jų pakeitimus bei papildymus;

2.7.2.      rengia Departamento vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

2.7.3.      pagal kompetenciją nagrinėja šios srities gautus prašymus bei skundus;

2.7.4.      organizuoja konkursus dėl priėmimo į valstybės tarnautojų bei darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, dalyvauja valstybės tarnautojų priėmimo komisijos veikloje;

2.7.5.      organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus bei kvalifikacijos kėlimą;

2.7.6.      organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

2.7.7.      atlieka valstybės tarnautojų registro tvarkytojo funkcijas;

2.7.8.      koordinuoja viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo procedūras;

2.7.9.      atlieka kitas su personalo administravimu susijusias funkcijas;

2.8.   rengia atsakymų bei ataskaitų projektus dėl antikorupcinių priemonių įstaigoje pasireiškimo;

2.9.   pagal kompetenciją teikia informaciją Departamento interneto svetainei;

2.10.   vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.