SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.      turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių mokslų srities matematikos krypties arba socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2.      turėti darbo patirtį rinkos priežiūros, veiklos analizės srityse;

3.      gerai išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus bei atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius turizmo paslaugų teikimą ir kitus, su funkcijomis susijusius teisės aktus;

4.      būti susipažinusiam su ES turizmo sektoriuje veikiančių institucijų veikla ir jų teisine baze;

5.      gebėti savarankiškai rengti teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą;

6.      sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7.      sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras;

8.      mokėti užsienio (anglų) kalbą A2 lygiu;

9.      mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;

10. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.atlieka turizmo paslaugų teikėjų rizikos vertinimą teisės aktuose nustatytu periodiškumu;

2.vykdo turizmo paslaugų teikėjų stebėseną ir priežiūrą;

3.vykdo visų turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros ir kontrolės trukdžių identifikavimą ir teikia pasiūlymus dėl jų šalinimo, teisinio reglamentavimo tobulinimo;

4.vykdo kelionių organizatorių, įskaitant finansinę, kontrolę;

5.teikia pasiūlymus dėl planinių patikrinimų planų sudarymo ir planinių patikrinimų vykdymo;

6.vykdo neplaninius turizmo paslaugų teikėjų finansinius patikrinimus;

7.pagal kompetenciją rengia informaciją žiniasklaidai;

8.rengia ataskaitas apie priežiūrą, stebėseną ir kontrolę kontroliuojančioms ir kt. institucijoms;

9.dalyvauja kuriant su licencijavimu ir turizmo rinkos priežiūra susijusias informacines sistemas;

10. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.