SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.      turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities komunikacijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2.      turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį rinkodaros srityje;

3.      turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį žiniasklaidoje (TV, radijas ar pan.);

4.      turėti ne mažesnę kaip dviejų metų patirtį organizuojant įvairaus pobūdžio renginius Lietuvoje ar užsienyje, pristatant Lietuvos ir kitų šalių turizmo produktus;

5.      išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6.      gebėti savarankiškai rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;

7.      gebėti vadovauti projektams bei žmonėms;

8.      gebėti identifikuoti, analizuoti bei spręsti problemas;

9.      gebėti planuoti bei organizuoti skyriaus darbuotojų darbą;

10. būti kūrybiškam, pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti kolektyve;

11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

12. mokėti anglų kalbą – ne žemesniu nei C1 lygiu ir rusų kalbą – ne žemesniu nei B1 lygiu pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

13. mokėti dirbti kompiuteriu bei Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip bazinės kvalifikacijos lygį, nustatytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“);

14. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.      organizuoja ir vykdo informacijos apie Lietuvos turizmo galimybes vidaus rinkoje sklaidą;

2.      organizuoja ir vykdo rinkodaros priemonių, skatinančių vietinį turizmą įgyvendinimą;

3.      organizuoja ir vykdo rinkodaros priemones Lietuvos žiniasklaidoje;

4.      organizuoja ir vykdo vidaus rinkai skirtų rinkodaros produktų parengimą bei vystymą (leidiniai, filmai, TV laidos ir kt.);

5.      koordinuoja elektroninės rinkodaros įgyvendinimą;

6.      organizuoja ir vykdo Lietuvos turizmo produktų kūrimą bei vystymą;

7.      koordinuoja vietinio turizmo rinkos tyrimų vykdymą;

8.      dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo rinkodaros planus, rengiant biudžeto projektą bei atskirų priemonių įgyvendinime;

9.      dalyvauja vykdant finansinių išteklių, reikalingų vietinio turizmo rinkodaros priemonių finansavimui, poreikio planavimą;

10. dalyvauja rengiant metinius bei perspektyvinius Lietuvos turizmo rinkodaros planus vietinio turizmo srityje, atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;

11. dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo rinkodaros strategiją, teikia pasiūlymus dėl vietinio turizmo skatinimo ir prioritetų;

12. dalyvauja ir teikia pasiūlymus, rengiant Lietuvos turizmo plėtros programą ir kitas turizmo plėtros programas bei įgyvendinant šias programas vietinio turizmo vystymo srityje;

13. dalyvauja strateginiame turizmo plėtros planavime ir rengia pasiūlymus vietinio turizmo skatinimo bei jos įgyvendinimo klausimais;

14. organizuoja ir vykdo rinkodaros, nacionalinių turizmo trasų, maršrutų ir kultūrinių kelių kūrimo ir žinomumo didinimo projektų įgyvendinimą;

15. inicijuoja turizmo informacinės infrastruktūros plėtros projektų, informacinių ir paslaugų kelio ženklų įrengimo projektus;

16. vertina ir analizuoja kitų valstybių aktualią patirtį vietinio turizmo srityje, teikia pasiūlymus dėl analogiškų ar panašių projektų įgyvendinimo galimybių Lietuvoje;

17. koordinuoja Lietuvos vidaus turizmo rinkos stebėseną;

18. vykdo įgyvendinamų projektų stebėseną savo atsakomybės srityse;

19. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

20. konsultuoja turizmo rinkodaros priemones vykdančių kitų valstybinių ir savivaldos institucijų, valstybinių parkų administracijų atstovus turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimo klausimais;

21. pagal kompetenciją atlieka turizmo informacijos centrų šalyje veiklos koordinavimą, metodinį vadovavimą;

22. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, asocijuotomis, mokslo struktūromis, klasteriais, savivaldybėmis, populiarinant turizmo galimybes Lietuvoje;

23. pagal kompetenciją atstovauja Departamentą valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, įmonėse, teismuose, santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis, dalyvauja atitinkamų darbo grupių ar komisijų darbe;

24. pagal kompetenciją rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;

25. teikia pasiūlymus Turizmo plėtros skyriaus vedėjui dėl darbo organizavimo tobulinimo;

26. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir Turizmo plėtros skyriaus vedėjo pavedimus.