1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
1.2. išmanyti viešąjį administravimą ir turizmo sritį reglamentuojančius teisės aktus;
1.3 turėti ne mažiau kaip 2 metus patirties darnaus turizmo tyrimų (mokslo) srityje;    
1.4. mokėti savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas bei teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų;
1.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti informaciją, taikyti įvairius informacijos apdorojimo metodus ir rengti išvadas;
1.6. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;
1.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
1.8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
1.9. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu.


2. Darbuotojas atlieka šias funkcijas:
2.1. atsakingas už projekto veiklų priežiūrą Švedijos, Danijos rinkose ir projekto vadovo konsultavimą projekto veiklų priskirtose rinkose įgyvendinimo bei paslaugų atlikimo klausimais;
2.2. tikrina veiklų įvykdymo įrodymus, savalaikiai informuoja apie pakeitimų inicijavimą;
2.3. vykdo projektą vykdančių asmenų priskirtose rinkose darbo laiko apskaitą, pildo žiniaraščius;
2.4. organizuoja darbo grupės narių susirinkimus;
2.5. protokoluoja svarstymus ir sprendimus;
2.6. vykdo susirašinėjimą su paslaugų teikėjais, atstovaujančiais Švedijos, Danijos rinkas;
2.7.atsakingas už projekto veiklų Švedijos, Danijos rinkose savalaikį paslaugų teikėjų ataskaitų gavimą;
2.8. organizuoja komandiruotes priskirtose rinkose;
2.9. dalyvauja ir rengia pristatymus tarptautinėse turizmo parodose Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir renginiuose Švedijoje bei Norvegijoje;
2.10. konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais priskirtose rinkose;
2.11. vykdo kitus projekto vadovo pavestus darbus;
2.12. vykdo kitus Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo plėtros skyriaus vedėjo ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavestus darbus.