1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų srities (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2.   turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį turizmo rinkodaros srityje;

1.3.   turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį renginių organizavimo srityje;

1.4.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

1.5.   gebėti rengti technines užduotis rinkodaros priemonių įgyvendinimui, numatant įgyvendinimo priemones ir išteklių poreikį;

1.6.   mokėti savarankiškai identifikuoti, sisteminti ir analizuoti problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui bei išvadas;

1.7.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;

1.8.       gebėti atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;

1.9.       gebėti įvertinti kitų šalių aktualią patirtį turizmo rinkodaros srityje, analizuoti, apibendrinti, teikti pasiūlymus;

1.10.   sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

1.11.   mokėti anglų ir rusų kalbas C1 lygiu pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

1.12.   mokėti dirbti kompiuteriu bei Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip bazinės kvalifikacijos lygį, nustatytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“);

1.13.   turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1.     organizuoja turizmo skatinimo veiklos įgyvendinimą tikslinėje užsienio rinkoje Ispanijoje bei vykdo šias priemones:

2.1.1. prisideda prie metinio rinkodaros plano sudarymo bei jo kokybiško įgyvendinimo priskirtoje rinkose;

2.1.2. rengia viešųjų pirkimų technines užduotis bei pasiūlymų vertinimo kriterijus, užtikrinant vykdomų rinkodaros priemonių įgyvendinimą;

2.1.3. organizuoja žurnalistų ir kelionių operatorių turus Lietuvoje iš priskirtų užsienio rinkų;

2.1.4. apklausia atvažiavusius žurnalistus, toliau bendrauja, renka straipsnius/ reportažus;

2.1.5. analizuoja ir tvirtina paslaugų teikėjų ataskaitas bei sąskaitas;

2.1.6. rengia išvadas dėl paslaugų teikėjų veiklos efektyvumo;

2.2.   vertina ir analizuoja Lietuvos turizmo rinką, analizuoja vykdomų rinkodaros priemonių efektyvumą bei atlieka naujų galimybių paiešką;

2.3.   teikia pasiūlymus dėl reikiamų priemonių tikslinėje rinkoje poreikio (pvz. specializuoti. leidiniai, tarpkultūrinio adaptavimo priemonės, daugiakalbiškumo užtikrinimas, dalyvavimas vietinės reikšmės atvykstamojo turizmo skatinimo renginiuose);

2.4.   analizuoja naujas Lietuvos turizmo galimybes ir rengia pristatymus, skirtus populiarinti Lietuvos turizmo produktus ir paslaugas tikslinėje užsienio rinkoje;

2.5.   pristato Lietuvos turizmo galimybes tikslinėje užsienio rinkoje organizuojamose prezentacijose, spaudos konferencijose, turizmo parodose ir verslo misijose;

2.6.   organizuoja renginius tikslinėje rinkose;

2.7.   savarankiškai įgyvendina atskiras rinkodaros priemones;

2.8.   vertina ir analizuoja kitų šalių aktualią patirtį turizmo rinkodaros srityje, teikia pasiūlymus dėl analogiškų ar panašių projektų įgyvendinimo galimybių Lietuvoje;

2.9.   organizuoja konferencijas, renginius ir verslo misijas Lietuvoje;

2.10.             ruošia Atvykstamojo turizmo poskyrio dalyvavimo tarptautinėse parodose technines specifikacijas;

2.11.   koordinuoja leidinių leidybą:

2.12.   siūlo tematiką naujiems leidiniams;

2.13.   veda leidinių apskaitą sandėlyje;

2.14.   koordinuoja leidinių pakartotiną leidybą;

2.15.   koordinuoja suvenyrų kūrybinį procesą;

2.16.   veda turimų suvenyrų apskaitą;

2.17.   pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo rinkodaros planus, rengiant biudžeto projektą bei atskirų priemonių įgyvendinime;

2.18.        teikia projektinius pasiūlymus (veiklas) Europos Sąjungos struktūrinės paramos,

Europos Komisijos finansuojamiems dvišaliams, daugiašaliams ir kitiems turizmo plėtros projektams rengti, pagrindžia projektinių pasiūlymų būtinumą, aktualumą ir biudžetą.

2.19.   bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei verslo asociacijomis turizmo rinkodaros srityje pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

2.20.   dalyvauja konferencijose ir seminaruose bei mokymuose, kuriuose svarstomi Poskyrio kompetencijai priklausantys klausimai;

2.21.   pagal kompetenciją atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;

2.22.   esant būtinybei, vykdo rinkodaros priemones ir kitose užsienio rinkose;

2.23.   vykdo ir kitus su Departamento ar Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.