1.        Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų srities ekonomikos, finansų, vadybos ar apskaitos krypties išsilavinimą;

1.2. turėti 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo pagal Lietuvos Respublikos bei tarptautinius apskaitos bei finansinės atskaitomybės standartus, įmonių finansų audito srityse;

1.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius finansinį auditą, buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę ir kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

1.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

1.6. mokėti užsienio (anglų) kalbą B2 lygiu;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
1.8. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
                

 

2.        Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1         vykdo kelionių organizatorių stebėseną ir priežiūrą;

2.2         vadovaudamasis tiesioginės ir netiesioginės priežiūros statistinių duomenų analize, atlieka kelionių organizatorių rizikos vertinimą teisės aktuose nustatytu periodiškumu;

2.3         atlieka kelionių organizatorių, įskaitant finansinę, kontrolę;

2.4         vykdo neplaninius kelionių organizatorių patikrinimus;

2.5         atlieka standartinių turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygų priežiūrą;

2.6         įstatymų nustatytais atvejais taiko kelionių organizatoriams administracinę atsakomybę (surašo protokolus, administracinius nurodymus);

2.7         vykdo kelionių organizatorių veiklos priežiūros ir kontrolės trukdžių identifikavimą ir teikia pasiūlymus dėl jų šalinimo, teisinio reglamentavimo tobulinimo;

2.8         teikia pasiūlymus dėl kelionių organizatorių planinių patikrinimų planų sudarymo ir planinių patikrinimų vykdymo;

2.9         atlieka kelionių organizatorių pažymėjimo išdavimo, pažymėjimų galiojimo stabdymo ir panaikinimo procedūras;

2.10     pagal kompetenciją rengia informaciją žiniasklaidai;

2.11     rengia ataskaitas apie kelionių organizatorių stebėseną, priežiūrą ir kontrolę;

2.12     atstovauja turizmo paslaugų vartotojų interesus kelionių organizatorių nemokumo arba bankroto atvejais;

2.13     vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.