1.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį);
1.2.    turėti teorinių statistikos žinių (būti išėjęs statistikos studijų kursą) ir mokėti dirbti su statistine informacija;
1.3.    išmanyti valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, turizmą reglamentuojančius bei kitus teisės aktus;
1.4.    mokėti savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas, jas aprašyti bei teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų;
1.5.    mokėti kaupti, valdyti, sisteminti informaciją, taikyti įvairius informacijos apdorojimo metodus bei rengti išvadas, gebėti analizuoti ir prognozuoti;
1.6.    gebėti savarankiškai planuoti veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;
1.7.    gebėti atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;
1.8.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
1.9.    mokėti anglų kalbą C1 lygiu pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);
1.10.    mokėti dirbti kompiuteriu bei Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip bazinės kvalifikacijos lygį, nustatytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“), naudotis šiuolaikinėmis ryšio ir technologinėmis priemonėmis, gebėti kurti taikomąsias aplikacijas;
1.11.    turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.2.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    vykdo Lietuvos ir užsienio turizmo rinkų ir turizmo produktų bei paslaugų tyrimų įgyvendinimą;
2.2.    rengia metines, pusmetines ir ketvirtines lyginamąsias turizmo statistikos apžvalgas;
2.3.    dalyvauja rengiant turizmo ekonomines prognozes;
2.4.    koordinuoja bendradarbiavimą su Statistikos departamentu, Lietuvos banku ir kitomis institucijomis;
2.5.    teikia statistinius duomenis tarptautinėms turizmo organizacijoms bei pildo klausimynus;
2.6.    rengia ir teikia Departamento darbuotojams, visuomenės ir užsienio subjektams Lietuvos turizmo statistikos informaciją;
2.7.    vykdo atskirų turizmo rinkų, turistų, žurnalistų, parodų dalyvių ir kitų anketinių tyrimų duomenų analizę ir pateikia apibendrintas išvadas.
2.8.     rengia ir teikia duomenis Departamento rengiamiems pranešimams bei pristatymams apie Lietuvos ir užsienio turizmo būklę.
2.9.    analizuoja ir apibendrina turizmo informacijos centrų veiklos ataskaitas;
2.10.    pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio turizmo verslo asociacijomis;
2.11.    pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
2.12.    vykdo įstaigos svetainės www.tourism.lt administravimą;
2.13.    dalyvauja konferencijose ir seminaruose, kuriuose svarstomi Poskyrio kompetencijai priklausantys klausimai;
2.14.    pagal kompetenciją atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;
2.15.    rengia pasiūlymus dėl atvykstamojo turizmo rinkų prioritetų nustatymo;
2.16.    rengia pasiūlymus dėl tikslinių rinkų segmentavimo;
2.17.    organizuoja leidžiamų leidinių sandėliavimą ir logistiką;
2.18.    veda leidinių apskaitą;
2.19.    vykdo išduotų leidinių ir suvenyrų nurašymo procedūras;
2.20.    vykdo sandėliavimo paslaugų pirkimo ir įgyvendinimo paslaugų procedūras;
2.21.    ruošia informacinius paketus;
2.22.    vykdo ir kitus su Departamento ar Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.