VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas)  direktorius yra įstaigos vadovas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 18.
II PASKIRTIS
4. Departamento direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Departamentui ir užtikrinti Departamentui teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimą.
III VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – įstaigos valdymo ir specialioje veiklos srityje – turizmo.
IV SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
                 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities;
                 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
                 6.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį rinkodaros srityje;          
                 6.4. mokėti anglų kalba įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
                 6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
                 6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą ir kitus teisės aktus, reguliuojančius turizmo paslaugų teikimą bei turizmo planavimą;
                 6.7. būti susipažinęs su teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, biudžeto sandarą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais biudžetinės įstaigos veiklą ir finansavimą;
                 6.8. būti susipažinęs su Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą reguliuojančiais teisės aktais ir dokumentais;
                 6.9. išmanyti turizmo verslo organizavimo principus bei reikalavimus turizmo paslaugų teikimui;
                 6.10. turėti informacijos pristatymo ir derybinius gebėjimus;
                 6.11. būti susipažinęs su Lietuvos turizmo rinkos galimybėmis;
                 6.12. būti komunikabiliam, turėti bendravimo su auditorija įgūdžių;
                 6.13. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.
V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka tokias funkcijas:
7.1.   organizuoja Departamento darbą, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos teisės aktuose nustatytos funkcijos, sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą jo darbą;
7.2.   atstovauja Departamentui arba suteikia įgaliojimus Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, (toliau – darbuotojai) atstovauti Departamentui teisme ir kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose įstatymų nustatyta tvarka;
7.3.   užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
7.4.   užtikrina Departamento teikiamų konsultacijų vienodumą, kompetentingumą ir kokybę;
7.5.   vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko, ūkio ministro pavedimus;
7.6.   priima įsakymus ir įsakymais tvirtina kitus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
7.7.   tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ūkio ministro patvirtinto didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus;
7.8.   tvirtina Departamento administracijos padalinių nuostatus ir darbuotojų  pareigybių aprašymus ir pareigybių nuostatus;
7.9.   teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Departamento darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;
7.10.   garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
7.11.   užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;
7.12.   koordinuoja ir kontroliuoja Departamento administracijos padalinių veiklą;
7.13.   kasmet teikia Ūkio ministerijai Departamento metinės veiklos ataskaitą, ūkio ministro reikalavimu atsiskaito už Departamento veiklą;
7.14.   teikia ūkio ministrui Departamento metinio veiklos plano ataskaitas; dalyvauja strateginiame Lietuvos turizmo veiklos planavime, pagal Departamento kompetenciją organizuoja nacionalinės svarbos turizmo planavimo dokumentuose numatytų priemonių įgyvendinimą; organizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų projektų derinimą Departamente;
7.15.   užtikrina šalies turizmo politikos įgyvendinimą ir dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse;
7.16.   pasirašo sutartis, kurias Departamentas sudaro su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis;
7.17.   vykdo kitus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.
VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ūkio ministrui.