1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2.   turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį rinkodaros srityje;

1.3.   turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį rinkodaros projektų ar ES struktūrinių fondų finansuojamų turizmo projektų įgyvendinimo srityje;

1.4.   turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį perkančiųjų organizacijų įgyvendinamų viešųjų pirkimų dokumentų rengimo srityje;

1.5.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

1.6. turėti strateginio planavimo įgūdžių bei patirties;

1.7. turėti vadovavimo projektams bei žmonėms patirties;

1.8. gebėti identifikuoti, analizuoti bei spręsti problemas;

1.9. gebėti planuoti bei organizuoti skyriaus darbuotojų darbą;

1.10.  būti pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti kolektyve;

1.11.  gebėti savarankiškai parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

1.12.  gebėti atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;

1.13.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

1.14.  mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu bei rusų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

1.15.  mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip bazinės kvalifikacijos lygį, nustatytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“);

1.16.  turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

 

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.      planuoja ir organizuoja skyriaus darbą ir vykdo pavedimų kontrolę;

2.2.      rengia Lietuvos turizmo rinkodaros planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

2.3.      rengia, racionaliai vykdo rinkodaros biudžetą ir kontroliuoja lėšų panaudojimą;

2.4.      dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo rinkodaros strategiją;

2.5.      dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo plėtros programą, kitas turizmo plėtros programas, bei teikia pasiūlymus dėl šių programų įgyvendinimo turizmo rinkodaros srityje;

2.6.      vertina ir analizuoja kitų valstybių aktualią patirtį turizmo rinkodaros srityje, teikia pasiūlymus dėl analogiškų ar panašių projektų įgyvendinimo galimybių Lietuvoje;

2.7.      koordinuoja atstovybių prioritetinėse atvykstamojo turizmo rinkose veiklos vykdymą;

2.8.      koordinuoja užsienio bei Lietuvoje vykdomų renginių ir parodų veiklų įgyvendinimą;

2.9.      vykdo bei koordinuoja efektyvų Lietuvos turizmo galimybių pristatymą organizuojamose prezentacijose, spaudos konferencijose ir kituose renginiuose;

2.10.  koordinuoja skyriaus darbuotojus rengiant viešųjų pirkimų technines užduotis, užtikrinančias rinkodaros priemonių įgyvendinimą;

2.11.  įgyvendina viešųjų pirkimų planavimą bei koordinuoja jų vykdymą savo atsakomybės srityse;

2.12.  vykdo įgyvendinamų projektų stebėseną savo atsakomybės srityse;

2.13.  bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei verslo asocijuotomis struktūromis turizmo rinkodaros srityje;

2.14.  konsultuoja turizmo rinkodaros priemones vykdančių kitų valstybinių ir savivaldos institucijų, valstybinių parkų administracijų atstovus turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimo klausimais;

2.15.  pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

2.16.  dalyvauja konferencijose ir seminaruose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijai priklausantys klausimai;

2.17.  kartu su personalo administravimo funkcijas vykdančiu darbuotoju ruošia ir realizuoja skyriaus darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo priemones;

2.18.  teikia Departamento direktoriui, pavaduotojui, vyriausiajam patarėjui ir kitiems skyriams pasiūlymus, susijusius su efektyvesnės veiklos, kuri reikalinga rinkodaros tikslams pasiekti, užtikrinimu;

2.19.  pagal kompetenciją rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;

2.20.  vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.