1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų arba humanitarinių mokslų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

1.2. išmanyti viešąjį administravimą ir turizmo sritį reglamentuojančius teisės aktus;

1.3. turėti patirties rengiant sutartis, teikiant teisines konsultacijas ir teikiant teisines išvadas, sprendžiant kilusius ginčus su teikėjais, su kuriais sudarytos paslaugų teikimo sutartys;

1.4. turėti 1 metų darbo patirtį e-rinkodaros srityje (pageidautina – patirtis, dalyvaujant interneto svetainių kūrimo projektuose ar/ir administruojant interneto svetaines);

1.5. mokėti savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas bei teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų;

1.6. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti informaciją, taikyti įvairius informacijos apdorojimo metodus ir rengti išvadas;

1.7. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;

1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

1.9. išmanyti šias priemones: SEO, „Google Analytics“, Google Adwords“ ir e-mail rinkodarą;

1.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;

1.11. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

2. Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

2.1. atsakingas už interneto svetainių (Lietuvosmarsrutai.euir kt.) kūrimą, administravimą;

2.2. vykdo reklamos paieškos sistemose interneto portaluose bei rinkodaros socialiniuose tinkluose veiklas;

2.3. koordinuoja mobilios aplikacijos kūrimo ir talpinimo interneto svetainėse veiklą;

2.4. atlieka vykdomų rinkodaros priemonių efektyvumo analizę ir pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą;

2.5. užtikrina priskirtų veiklų kokybę;

2.6. atlieka priskirtų veiklų viešinimą;

2.7. rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas;

2.8. organizuoja sutarčių su paslaugų teikėjais pasirašymą;

2.9. sudaro ir derina veiklų vykdymo grafikus;

2.10. tikrina veiklos vykdymo atitikimą nustatytiems įgyvendinimo grafikams;

2.11. konsultuoja priskirtų veiklų paslaugų teikėją rinkodaros priemonių įgyvendinimo ir finansinio atsiskaitymo klausimais;

2.12. veda ir prižiūri priskirtų veiklų ataskaitų ir finansinio atsiskaitymo dokumentaciją;

2.13. atlieka terminų ir atsiskaitymų kontrolę;

2.14. dalyvauja ir konsultuoja veiklų vykdymo vietoje;

2.15. planuoja ir vykdo priskirtas veiklas;

2.16. vykdo kitus projekto vadovo pavestus darbus;

2.17. vykdo kitus Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavestus darbus.