1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų arba humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
1.2. išmanyti viešąjį administravimą ir turizmo sritį reglamentuojančius teisės aktus;
1.3 turėti patirties rengiant sutartis, teikiant teisines konsultacijas ir teikiant teisines išvadas, sprendžiant kilusius ginčus su teikėjais, su kuriais sudarytos paslaugų teikimo sutartys;     
1.4. mokėti savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas bei teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų;
1.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti informaciją, taikyti įvairius informacijos apdorojimo metodus ir rengti išvadas;
1.6. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;
1.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
1.8. mokėti rusų kalbą ne žemesniu nei B 2 lygiu;
1.9. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu.


2. Darbuotojas atlieka šias funkcijas:
2.1. dalyvauja pažintinių turų Lietuvoje Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos ir Ukrainos žurnalistams organizavime, atlieka žurnalistų paiešką ir atranką;
2.2. dalyvauja turizmo renginių Baltarusijoje ir Lenkijoje organizavime;
2.3. vykdo veiklų, susijusių su projekto veiklos įgyvendinimu bei paslaugų atlikimu, planavimą, 6.4. prižiūri 6.1. ir 2.2. punktuose minėtų veiklų įgyvendinimo kokybę;
2.5. dalyvauja techninių specifikacijų rengime, veiklų vykdymo grafikų sudaryme, sutarčių su paslaugų teikėjais vykdymo priežiūroje;
2.6. tikrina veiklos vykdymo atitikimą nustatytiems įgyvendinimo grafikams;
2.7. konsultuoja projekto paslaugų teikėjus rinkodaros priemonių įgyvendinimo ir finansinio atsiskaitymo klausimais;
2.8. veda ir prižiūri projekto veiklų ataskaitų ir finansinio atsiskaitymo dokumentaciją, kontroliuoja terminus ir atsiskaitymus;
2.9. dalyvauja ir konsultuoja veiklų vykdymo vietoje, dalyvauja tarptautinėse turizmo parodose Baltarusijoje ir Latvijoje, renginiuose, pažintiniuose turuose, rengia pristatymus;
2.10. vykdo projekto veiklos viešinimą;
2.11. vykdo kitus projekto vadovo pavestus darbus;
2.12. vykdo kitus Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo plėtros skyriaus vedėjo ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavestus darbus.