1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

1.2. turėti darbo patirtį, susijusią su ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų vykdymu, administravimu arba rengimu;

1.3. turėti darbo patirties rinkodaros srityje;

1.4. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;

1.5. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės biudžetą, valstybės investicijų planavimą, turizmo paslaugų teikimą, turizmo plėtros projektų planavimą, rengimą, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę, viešuosius pirkimus ir kitus, su funkcijomis susijusius teisės aktus;

1.6. būti susipažinusiam su ES turizmo sektorių reglamentuojančių institucijų veikla ir teisine baze, reglamentuojančia paramos teikimą turizmo plėtros projektams, ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų lėšų valdymą ir šių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

1.6. būti susipažinusiam su Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programomis, su Europos teritorinio bendradarbiavimo programa, Europos Komisijos turizmo programomis;

1.7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

1.8. gebėti savarankiškai parengti projektinius pasiūlymus pagal ES metodikos reikalavimus, įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų projektų ir (ar) teisės aktų įvertinimą;

1.9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras;

1.11. mokėti užsienio kalbas (anglų ir rusų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

1.12. mokėti dirbti kompiuteriu bei Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip bazinės kvalifikacijos lygį, nustatytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“);

1.13. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1.  rengia, administruoja Europos Sąjungos finansuojamus projektus bei atlieka jau įgyvendintų projektų kontrolę, ataskaitų teikimą Lietuvos ir ES kontroliuojančių bei įgyvendinančių institucijų nustatytais terminais ir tvarka;

2.2. atlieka Europos Komisijos finansuojamų projektų rengimą, administravimą bei jau įgyvendintų projektų kontrolę, ataskaitų teikimą Lietuvos ir ES kontroliuojančių bei įgyvendinančių institucijų nustatytais terminais ir tvarka;

2.3. rengia turizmo plėtros projektinius pasiūlymus, atlieka kitų institucijų parengtų projektų ekspertinį įvertinimą;

2.4. rengia dokumentaciją ES struktūrinės paramos ar paramos iš kitų finansavimo šaltinių turizmo sektoriui gavimui;

2.5. atlieka dvišalių ir daugiašalių turizmo plėtros projektų, tame tarpe tarptautinių projektų, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę, projektų, finansuojamų ES fondų, EK lėšomis ir lėšomis iš kitų finansavimo šaltinių, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę;

2.6. dalyvauja vykdant finansinių išteklių, reikalingų projektų bendrajam finansavimui poreikio planavimą;

2.7. pagal kompetenciją palaiko ryšius su turizmo srities asociacijomis ir kitomis valstybinėmis institucijomis;

2.8. pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių ar organizacijų, kai Departamentas yra projekto partneris, įgyvendinamuose projektuose;

2.9. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą;

2.10. Direktoriaus pavedimu dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, tarybų ir pan.), į kurių sudėtį įeina Departamentas, veikloje;

2.11. vykdo Departamento mažos vertės pirkimus pagal kompetenciją;

2.12. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

2.13. vykdo ir kitus su Departamento ar Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.