1.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2.   turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį turizmo rinkodaros srityje;

1.3.   turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį rinkodaros projektų ar ES struktūrinių fondų finansuojamų turizmo projektų įgyvendinimo srityje;

1.4.   turėti patirties perkančiųjų organizacijų įgyvendinamų viešųjų pirkimų dokumentų rengimo srityje;

1.5.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

1.6.   gebėti rengti technines užduotis rinkodaros priemonių įgyvendinimui, numatant įgyvendinimo priemones ir išteklių poreikį;

1.7.   mokėti savarankiškai identifikuoti, sisteminti ir analizuoti problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui bei išvadas;

1.8.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;

1.9.    gebėti atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą;

1.10.   gebėti įvertinti kitų šalių aktualią patirtį turizmo rinkodaros srityje, analizuoti, apibendrinti, teikti pasiūlymus;

1.11.   sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

1.12.   mokėti anglų kalbą B2 lygiu ir rusų kalbą B1 lygiu pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

1.13.   mokėti dirbti kompiuteriu bei Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip bazinės kvalifikacijos lygį, nustatytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 „Dėl Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“).

 

2.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja vietinio turizmo skatinimo įgyvendinimą Lietuvoje bei vykdo šias veiklas:

2.1.1.      prisideda prie metinio rinkodaros plano sudarymo bei jo kokybiško įgyvendinimo vietinėje rinkoje;

2.1.2.      rengia viešųjų pirkimų technines užduotis bei pasiūlymų vertinimo kriterijus, užtikrinant vykdomų rinkodaros priemonių įgyvendinimą;

2.1.3.      nuolatos kontroliuoja paslaugų teikėjų priskirtoje rinkoje vykdomas veiklas, užtikrina savalaikį ir kokybišką jų įgyvendinimą;

2.1.4.      sudaro programas bei organizuoja verslo misijas kelionių organizatoriams ir vietinės turizmo rinkos atstovams po Lietuvą;

2.1.5.      sudaro programas bei organizuoja turizmo kompetencijų stiprinimo seminarus vietinės turizmo rinkos atstovams;

2.1.6.      sudaro programas bei organizuoja žurnalistų turus po Lietuvą;

2.1.7.      apklausia žurnalistus, toliau bendrauja, renka straipsnius/ reportažus;

2.1.8.      sudaro pažintinių turų Lietuvoje programas, skirtas užsienio kelionių organizatoriams ir žurnalistams;

2.1.9.      analizuoja ir tvirtina paslaugų teikėjų ataskaitas bei sąskaitas;

2.1.10.  rengia išvadas dėl paslaugų teikėjų veiklos efektyvumo;

2.1.11.  bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių Turizmo skyriais turizmo rinkodaros srityje;

2.1.12.  bendradarbiauja su Lietuvos Turizmo informacijos centrais turizmo rinkodaros srityje;

2.1.13.  sudaro programas bei organizuoja mokymus Lietuvos Turizmo informacijos centrų darbuotojams;

2.1.14.  organizuoja Valstybinio turizmo departamento dalyvavimą parodoje „Adventur“.

2.2.       Vertina ir analizuoja Lietuvos turizmo rinką, analizuoja vykdomų rinkodaros priemonių efektyvumą bei atlieka naujų galimybių paiešką.

2.3.   Teikia projektinius pasiūlymus (veiklas) Europos Sąjungos struktūrinės paramos,

Europos Komisijos finansuojamiems, dvišaliams, daugiašaliams ir kitiems vietinio turizmo plėtros projektams rengti, pagrindžia projektinių pasiūlymų būtinumą, aktualumą ir biudžetą.

2.4.       Analizuoja naujas Lietuvos turizmo galimybes ir rengia pristatymus, skirtus populiarinti Lietuvos turizmo produktus ir paslaugas įvairiuose renginiuose Lietuvoje.

2.5.         Savarankiškai įgyvendina atskiras rinkodaros priemones televizijoje, radijuje, spaudoje, elektroninės žiniasklaidos priemonėse.

2.6.       Vertina ir analizuoja kitų šalių aktualią patirtį turizmo rinkodaros srityje, teikia pasiūlymus dėl analogiškų ar panašių projektų įgyvendinimo galimybių Lietuvoje.

2.7.       Dalyvauja Departamento rinkodaros priemonių, skirtų vietinio turizmo skatinimui įgyvendinime.

2.8.       Pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.

2.9.       Dalyvauja konferencijose ir seminaruose bei mokymuose, kuriuose svarstomi Poskyrio kompetencijai priklausantys klausimai.

2.10.   Pagal kompetenciją atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, techninių projektų ekspertinį įvertinimą.

2.11.   Vykdo ir kitus su Departamento ar Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.