SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 
  1. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1 Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srities arba technologijų mokslų srities magistro kvalifikacinį laipsnį;

1.2 Turėti ne mažiau nei dvejus metus praktinės patirties rinkodaros srityje;

1.3 Turėti darbo arba praktinės patirties e-rinkodaros srityje;

1.4 Išmanyti viešąjį administravimą, turizmą reglamentuojančius bei kitus teisės aktus;

1.5 Gebėti rengti rinkodaros bei e-rinkodaros veiklos programas bei technines užduotis šių projektų rengimui, numatant įgyvendinimo priemones ir išteklių poreikį;

1.6 Mokėti savarankiškai identifikuoti, sisteminti ir analizuoti problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus bei rengti išvadas;

1.7 Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus, turėti vadybos gebėjimų;

1.8 Gebėti savarankiškai rengti rinkodaros projektus ir atlikti kitų institucijų parengtų projektų ekspertinį įvertinimą;

1.9 Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

5.10Gerai mokėti anglų kalbą B2 lygiu bei kitą užsienio kalbą (rusų, vokiečių, prancūzų arba ispanų) B2 lygiu;

5.11Mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 “Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo“ nustatytos bazinės kvalifikacijos lygio“);

      5.12 Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 
  1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

2.1 Dalyvauja rengiant ilgalaikius ir trumpalaikius Lietuvos turizmo rinkodaros planus, Lietuvos turizmo rinkodaros strategiją bei formuojant šalies įvaizdį;

2.2 Teikia pasiūlymus dėl e-rinkodaros priemonių plano;

2.3 Savarankiškai įgyvendina atskiras rinkodaros priemones;

2.4 Analizuoja vykdomų rinkodaros priemonių efektyvumą bei atlieka naujų galimybių paiešką.

2.5  Prižiūri ir administruoja informacijos atnaujinimą svetainėje www.Lithuania.travel;

2.6 Koordinuoja vykdymą ir vykdo socialines e-rinkodaros priemones Valstybinio turizmo departamento socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Youtube, Twitter, G+, kt. );

2.7 Vykdo kitas e-rinkodaros priemones, numatytas rinkodaros planuose;

2.8 Teikia visą būtiną informaciją iš Lietuvos, nukreipia pasiūlymus verslo institucijoms, kt.;

2.9 Pagal kompetenciją vykdo rinkodaros planuose numatytus reklaminius projektus kituose media kanaluose, pagal poreikį:

2.9.1        Elektroninėje erdvėje;

2.9.2        Spaudoje;

2.9.3        Televizijoje;

2.9.4        Radijuje;

2.9.5        Kitose priemonėse;

2.10   Rengia viešųjų pirkimų technines užduotis, užtikrinančias vykdomų rinkodaros priemonių įgyvendinimą.

2.11   Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei verslo asociacijomis turizmo rinkodaros srityje.

2.12  Konsultuoja turizmo rinkodaros priemones vykdančių kitų valstybinių ir savivaldos institucijų, valstybinių parkų administracijų atstovus turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimo klausimais.

2.13     Pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje.

2.14  Dalyvauja konferencijose ir seminaruose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijai priklausantys klausimai.

2.15 Vykdo kitus Departamento direktoriaus, Turizmo plėtros skyriaus vedėjo bei Vietinio turizmo poskyrio vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.