Print »  

Lajų takas pateko į JT Pasaulio turizmo organizacijos nominacijų penketuką

2016-01-18 , Atnaujinta 2016-01-19 00:00

Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke įreng­tas Me­džių la­jų ta­kas yra tarp pen­kių fi­na­li­nin­kų Jung­ti­nių Tau­tų Pa­sau­lio tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jos ren­gia­muo­se ap­do­va­no­ji­muo­se tu­riz­mo ino­va­ci­jų sri­ty­je.

Me­džių la­jų ta­kas, kaip iš­skir­ti­nis tu­riz­mo ob­jek­tas, iš­sa­miai pri­sta­ty­tas Jung­ti­nių Tau­tų Pa­sau­lio tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jos tink­la­la­py­je. Kaip pra­ne­šė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, pir­ma­die­nį Mad­ri­de, kul­tū­ros cen­tre „Pa­la­cio Ne­ptu­no“, vyks iš­kil­min­gas tu­riz­mo ino­va­ci­jos pro­jek­tų pri­sta­ty­mas, o tre­čia­die­nį – ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja.

Į fi­na­li­nį pen­ke­tu­ką taip pat pa­te­ko pro­jek­tai iš Bra­zi­li­jos, In­do­ne­zi­jos, Is­pa­ni­jos ir Švei­ca­ri­jos, su­si­ję su gas­tro­no­mi­ja, pa­plū­di­mių va­ly­mu, ap­gy­ven­di­ni­mu bei elek­tro­mo­bi­liais.
 
Me­džių la­jų ta­ko Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke idė­ją ini­ci­ja­vo ir jo pa­sta­ty­mą or­ga­ni­za­vo Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba. Ta­kas tę­sia­si 300 me­trų ir to­ly­giai ky­la iki 21 me­tro aukš­čio virš že­mės pa­vir­šiaus. Jis bai­gia­si apž­val­gos bokš­tu, ku­rio apž­val­gos aikš­te­lė įreng­ta 34 me­trų aukš­ty­je.
 
Lie­tu­va 2003 me­tais ta­po Jung­ti­nių Tau­tų Pa­sau­lio tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jos na­re. Or­ga­ni­za­ci­jos mi­si­ja – pro­pa­guo­ti ir plė­to­ti tu­riz­mą, kaip svar­bią prie­mo­nę, ska­ti­nan­čią tai­ką ir su­pra­ti­mą, eko­no­mi­nę plė­trą ir tarp­tau­ti­nę pre­ky­bą.


Balio saloje lapkričio 25 d. išsiveržė Agung ugnikalnis - Užsienio Reikalų ministerija pataria laikytis 10 km atstumu nuo ugnikalnio kraterio. Šiuo metu išsiveržimas likusioje salos dalyje pavojaus sveikatai nekelia, tačiau situacija gali nenuspėjamai keistis.  

plačiau

 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) informuoja, kad Madagaskare užfiksuoti maro atvejai. Plačiau

plačiau

75 – tiek teisės aktų reikalavimų neatitinkančių apgyvendinimo paslaugas teikiančių objektų Lietuvoje nustatė Turizmo departamento specialistai patikros vasarą metu.

plačiau

Informuojame, kad UAB „Atostogos ir informacija” siūlo organizuotas turistines keliones socialiniame tinkle „Facebook“ ir interneto svetainėse www.atostogos.info, www.manoatostogos.com, www.yoursvacations.com, www.mivacaciones.com, neturėdama Turizmo departamento išduoto kelionių organizatoriaus pažymėjimo.  

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.