Print »  

Bendroji informacija kelionių organizatoriams

Atnaujinta 2018-12-10 15:12

Norėdamas gauti kelionių organizatoriaus pažymėjimą, fizinis ar juridinis asmuo Valstybiniam turizmo departamentui turi pateikti
1. Tinkamai užpildytą prašymą išduoti pažymėjimą (fiziniam asmeniui -forma , juridiniam asmeniui - forma );

2. Tinkamai užpildytą nepriekaištingos reputacijos deklaraciją, kad pareiškėjas fizinis asmuo, pareiškėjas juridinis asmuo, pareiškėjo juridinio asmens vadovas, kolegialaus valdymo organo narys, savininkas, taip pat pareiškėjo juridinio asmens dalyvis, turintis juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, yra nepriekaištingos reputacijos (fiziniam asmeniui - forma  juridiniam asmeniui - forma  bei prie deklaracijos pateikiamos ūkio subjekto kolegialaus valdymo organo nario, savininko, taip pat ūkio subjekto dalyvio, turinčio ūkio subjekto įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime,  nepriekaištingos reputacijos deklaracijos.);

3. Juridinių asmenų registro išrašą, patvirtinantį juridinio asmens (pareiškėjo) vadovą, savininką, kolegialaus valdymo organo ir stebėtojų tarybos narius, filialo/-ų vadovą/-us, dalyvius, turinčius pareiškėjo įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime (jei toks dalyvis yra juridinis asmuo, būtina pateikti Juridinių asmenų registro išrašą apie jo savininką ir dalyvius, kurie šiame juridiniame asmenyje tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime); 

4. Galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją), kurio minimalus galiojimo laikotarpis yra trys mėnesiai (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams*) (Turizmo įstatymo 8 str.);* Kelionių organizatoriaus, kuris pirmą kartą pradeda teikti kelionių organizavimo paslaugas, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė kaip:
• 3 000 Eur
, kai ketinama verstis tik vietiniu turizmu;
• 50 000 Eur
, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;
• 200 000 Eur
, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais.

Vėlesniais veiklos metais kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma yra:

1) ne mažesnė kaip 3 000 Eur, kai verčiamasi tik vietiniu turizmu;
2) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) 
pajamų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne pažesnė kaip 50 000 Eur, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;
3) ne mažesnė kaip 7 procentai
nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) pajamų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne pažesnė kaip 200 000 Eur, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais;
4) kai kelionių organizatorius vykdo vietinio ir išvykstamojo turizmo veiklą, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma skaičiuojama vadovaujantis aukščiau nurodytais atitinkamai 2 arba 3 punktu.

Visais išvykstamojo turizmo veiklos atvejais kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė už kelionių organizatoriaus prisiimtų įsipareigojimų sumą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas ir dar neįvykdytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis.

5. Juridinio asmens įstatus/nuostatus (kai pareiškėjas kreipimosi metu nevykdo veiklos) ir (ar) pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą (kai pareiškėjas vykdo veiklą ne mažiau kaip tris mėnesius);

6. Turizmo paslaugų teikimo sutarties pavyzdį (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams). Sutartis turi būti parengta vadovaujantis  Departamento patvirtintomis Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinėmis sąlygomis;

7.  Kelionių organizatoriaus parengtų parduoti organizuotų turistinių kelionių aprašymus (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

8.  Dokumento, patvirtinančio, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, kopiją.

 

Apmokėjimo rekvizitai:
ĮMOKOS KODAS
5811
ĮMOKOS PAVADINIMAS
Valstybinė rinkliava
GAVĖJAS                              

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

GAVĖJO SĄSKAITA
LT24 7300 0101 1239 4300
BANKAS
Swedbank
BANKO KODAS
73000
SUMA
37,00 Eur (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams)
 
14,00 Eur (taikoma atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams)
 
 
Prašymas ir pridedami dokumentai dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo gavimo pateikiami per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt arba elektroniniu paštu vtd@tourism.lt / ramune.tamosaitiene@tourism.lt 
 
 
Pasikeitus informacijai :

·         Apie įsteigtus juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus ar kitus padalinius, filialus ar biurus, per kuriuos jis ketina vykdyti ar nustojo vykdyti pažymėjime nurodytą veiklą,

·         Apie veiklos formos, teisinės formos, teisinio statuso, buveinės, gyvenamosios (kai pareiškėjas fizinis asmuo), veiklos vykdymo vietos adresų ar kitus pakeitimus,

·         Nurodytai pildant prašymą kelionių organizatoriaus pažymėjimui gauti,

·         Nurodytai pildant nepriekaištingos reputacijos deklaraciją,

·         Apie galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją) (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams),

·         Nurodytai praėjusių finansinių ataskaitų rinkinyje,

·          Nurodytai turizmo paslaugų teikimo sutarties pavyzdyje,

per 10 darbo dienų nuo to momento,kai atitinkamą informaciją turizmo paslaugų teikėjas sužinojo ar turėjo sužinoti, kelionių organizatorius privalo kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą dėl naujo pažymėjimo išdavimo.


Keičiant veiklos formą (išvykstamasis, vietinis, atvykstamasis turizmas), kelionių organizatorius Valstybiniam turizmo departamentui kartu su prašymu išduoti naują pažymėjimą pateikia informaciją apie kelionių organizatoriaus iki pasikeitimų atsiradimo dienos neįvykdytų prievolių turistams buvimą, jų sąrašą, įskaitant planą, kada ketinamos vykdyti neįvykdytos prievolės.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kelionių organizatoriai privalo nedelsdami raštu, laisva forma, pridedant atitinkamus dokumentus, pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad:

1. Negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų turistams ir vartotojams;

2. Teisme priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos kelionių organizatoriui iškėlimo arba Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra pateiktas siūlymas kelionių organizatoriaus juridinio asmens kreditoriams bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3. Įsiteisėjo teismo nutartis kelionių organizatoriui iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą kelionių organizatoriui juridiniam asmeniui bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

4. Kelionių organizatoriaus juridinio asmens dalyviai, savininkas, kreditorių susirinkimas arba teismas priėmė sprendimą likviduoti kelionių organizatorių arba paaiškėja, kad kelionių organizatorius juridinis asmuo pasibaigia kitais pagrindais.

Informaciją teikia Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Tamošaitienė, tel. 8 706 64848, el. p. ramune.tamosaitiene@tourism.lt

 

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.