Valstybinio turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos yra likviduotas ir nuo 2019 m. sausio 1 dienos veiklos nevykdo.

Turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiurą (kelionių organizatorių pažymėjimų bei gido pažymėjimų išdavimas, apgyvendinimo paslaugų teikimas) atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Viešoji istaiga "Keliauk Lietuvoje" vykdo šalies turizmo rinkodarą tiek užsienyje, tiek Lietuvoje.

Turizmo infrastruktūros vystymo ir turizmo politikos klausimai - Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Print »  

Teisės aktų įtvirtinančių kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus sąrašas

Atnaujinta 2017-09-18 08:09

 TEISĖS AKTŲ ĮTVIRTINANČIŲ KURORTO IR KURORTINĖS TERITORIJOS STATUSUI SUTEIKTI TVARKOS APRAŠO NUSTATYTUS REIKALAVIMUS SĄRAŠAS

 

Aprašo 7.9. papunktis. Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“.

Aprašo 7.11. papunktis.

Sveikatos apsaugos ministras nėra patvirtinęs sveikatai palankaus mikroklimato kriterijų. Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktai gali būti keičiami, pildomi, todėl siūlome atitinkamai vertinti pateiktą informaciją.

Aprašo 8.1 papunktis. Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinos vertės patvirtintos LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2006-04-03 įsakymu Nr. D1-153/V-246 „Dėl aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinos verčių patvirtinimo“.

Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2001-12-11 įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų 2000-10-30 įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.

Aprašo 8.2 papunktis.

Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-21 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (nauja šios metodikos redakcija patvirtinta LR aplinkos ministro 2016-08-04 įsakymu Nr. D1-533).

Aprašo 8.3 papunktis.

Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

Aprašo 8.5 papunktis.

1. Lietuvos higienos norma HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“ patvirtinimo“.

2. Lietuvos higienos norma, HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“.

Aprašo 8.6 papunktis.

1. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

2. Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ patvirtinimo“.

Aprašo 10 punktas.

Sveikatos apsaugos ministras nėra reglamentavęs Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytų reikalavimų vertinimo. Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktai gali būti keičiami, pildomi, todėl siūlome atitinkamai vertinti pateiktą informaciją.

Aprašo 12 punktas, 15.2 ir 15.3 papunkčiai. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007m. gruodžio 21d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Aprašo 14.3 punktas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. D1-91 „Dėl STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“ (LR aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 5 įsakymo Nr. D1-660 redakcija) ir Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“. 

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.